,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2014. december 11.

Jézus születéstörténete 3. - Pásztorok és angyalkar

,,Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett.  
És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének. És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.  Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.
És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala:  Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat! És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlök a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentett nékünk. " (Lukács 2:9-15)

Kevesen várták igazán a Messiást. Akik pedig várták, gyakran nem tudták, kit is várnak valójában. A mezőn nyáját őrizte néhány pásztor. Egyszerű hitük, istenfélő életük alkalmassá tette őket az angyal üzenetének befogadására. Az angyalok nem a méltóságokhoz mentek, nem a királyi palotába, ahol megvetették Istent, hanem a mezőre, tanulatlan, de Istent szerető pásztorokhoz.


Érdekes néha Isten ,,szemével" tekinteni a világra. Amikor ezt teszem, sok-sok kincs elértéktelenedik, a ,,törött cserepek" pedig értékessé válnak. A nagyság nem a földön elért pozícióban rejlik, hanem a menny szerinti kincsek gyűjtésében. 

Ezt a mappába fűzhető lapot tavaly készítettük. Középen a csillag, ami nagy fénnyel beragyogja az éjszakát. Rajta az ige, amit az angyal, majd az angyalsereg mond. Alatta középen a pásztorok (Samu kezei által) és báránykák vattapamacsokból. A lábukat és fejüket fehér ceruzával rajzolta meg a fiam. (Sajnos a képen nem látszik jól.)


A csillag alatt először csak egy angyal látható.


Mivel azonban kihúzható, megjelenik az angyalsereg is. (Ne lepődjetek meg. Hasuk és köldökük van. Tavaly még nem sikerült elfogadtatni, hogy köldökre az angyaloknak nincs szükségük.:)) 


A történethez hozzátartozik a ,,Dicsőség mennyben az Istennek" kezdetű protestáns ének.
Gyerekkoromban csak a Nagymamámmal énekeltük karácsonykor. A fiaim azonban szeretik, így már nem is kötődik a karácsonyhoz. Egyszerűen szép ének. :)

Vidám, szép napot!

1 megjegyzés: