,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. október 29.

Szó- és betűjáték 2.

Ez az előző játék pepitában. 
A középső gyereknek készítettem, aki most tanulja elkülöníteni 
a rövid és hosszú magánhangzókat. A kiindulás ugyanaz. A játék lényege pedig a kis és nagy ,,testvér" megtalálása, 
miközben kimondja a hangokat, és szavakat mond ezekkel a hangokkal.
Íme képekben:Teljesen kihajtva a lap ilyen elölről és hátulról:


Jó szórakozást! :)

2015. október 27.

Szó- és betűjáték 1.

Ma csupán egy játékot szeretnék megmutatni, ami szintén sokféleképpen változtatható.
Az olvasni tanuló, vagy már olvasó gyerekeknek is jó móka. Ez a verzió ráadásul kapcsolódik az Elizeusról szóló tanulmányunkhoz.
Egyetlen A4-es írólapból készült, amit kétszer félbe hajtottam hosszában, majd kétszer keresztben.
Aztán a kék jelölések mentén ollóval bevágtam, majd a számozás sorrendjében, a nyilak irányában felhajtottam. Közben pedig szavakat kezdtem el írni rá.


Az eredmény egy rejtvény, aminek lényege, 
hogy mindig balról jobbra és fentről lefelé olvassuk a szöveget össze, 
miközben kihajtogatjuk a 4 fület. Közben persze alatta is lehet a következő betű.


Valahogy így:
Teljesen kihajtva ilyen elölről és hátulról:


Érdemes kipróbálni. Jó móka!
További szép napot!


2015. október 25.

Elizeus 19. - Az egyetlen gyógyító Isten

  ,,Azután visszatért egész kiséretével az Isten emberéhez, és bemenvén megálla előtte, és monda: Ímé, most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izráelben! Azért most vedd el, kérlek, ez ajándékot a te szolgádtól. 
  Ő pedig monda: Él az Úr, a ki előtt állok, hogy el nem veszem. Kényszeríti vala pedig őt, hogy elvegye; de ő nem akará. 
  És monda Naámán: Ha nem; adj kérlek a te szolgádnak e földből annyit, a mennyit elbír két öszvér; mert a te szolgád többé égőáldozattal, vagy egyéb áldozattal nem áldozik idegen isteneknek, hanem csak az Úrnak." (II. Kir. 5:15-17) 


Úgy gondolom, a történet önmagáért beszél.
A füzetbe beragasztottunk egy kinyitható, ajtót ábrázoló lapot, ami mögött Naámán Elizeussal beszélgethet, mivel mindkettőnek elkészítettük a kis bevágást, amibe illeszthetők (Teljes figura ITT látható). Az ajtóra kívülről pedig ,,földdel töltött zsákokat" jelképező papíralakzatokat ragasztottunk.
Íme az ajtó a zsákokkal:


Ha kinyitjuk, eljátszható, hogy Elizeus várja Naámánt, majd beszélget vele.


Kellemes őszi szünetet!


2015. október 23.

Nemzeti ünnep - Újra!

 ,,Szóla Dániel, és monda: Áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké: mert övé a bölcseség és az erő. És ő változtatja meg az időket és az időknek részeit; dönt királyokat és tesz királyokat; ád bölcseséget a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek." (Dániel 2:20-21)

Mindig is fontosak voltak az ünnepek számomra. Mivel a családomtól nem állt távol a közéleti részvétel sem, én magam is több ünnepi összejövetelen részt vettem. Akkor büszkeséggel tekintettem magyarságomra: a kultúrára, amelybe születtem, amit magamba szívtam, a nyelvre, amit szüleimnek köszönhetően jól beszélek, a szenvedésekkel teli történelemre, amit mégis túléltünk, a természeti és ember alkotta kincseinkre.


Már nem vagyok büszke, inkább hálás, mert ide születtem...

A folytatást két korábbi bejegyzésben olvashatjátok:

További szép napot! :)

2015. október 22.

Elizeus 18. - A gyógyulás

,,Beméne azért a Jordánba, és belemeríté magát abba hétszer az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kis gyermek teste, és megtisztult." (II. Kir. 5:14) 

Azt hiszem, a Jordánban való fürdés a történet koronája, 
hiszen Naámánnak több ponton is meg kellett küzdenie a helyes döntésért:


1. Hihet-e egy kis rabszolgalány szavának?
2. Mit fog hozzá szólni a király, ha ő az ellenség területére akar menni, gyakorlatilag védtelen?
3. Mennyi gondolata, kétsége lehetett, míg odaért az ellenség királyához!
4. Milyen érzés lehetett ,,szívességet" kérni egy ellenséges királytól?
5. Eltelhetett egy kis idő, míg Elizeus üzent, hogy küldjék hozzá Naámánt. Ezalatt vajon min gondolkodhatott? Feleslegesnek érezte-e erőfeszítéseit? Vagy veszített-e reménységéből?
6. Amikor pedig célba ért, valami egészen más történt, mint amire számított. Az események ellentétben álltak Naámán elképzeléseivel, ami teljesen felzaklatta őt.
7. Végül belépett a Jordánba és hétszer megfürdött. Hat alkalommal még beteg testét érezhette, de a hetediknél megtörtént a csoda. Ekkor tudhatta csak, hogy megérte minden küzdelme!

A történethez egy kék papírból kivágott, folyót ábrázoló zsebet készítettünk.
A gyerekek halacskákat rajzoltak...


...majd a zsebben megfürdették Naámánt.
Valahogy így:


Kellemes időtöltést! :)


2015. október 19.

Elizeus 17. - A hitpróba

,, És elméne Naámán lovaival és szekereivel, és megálla az Elizeus házának ajtaja előtt. 
  És külde Elizeus követet ő hozzá, mondván: Menj el és fürödj meg hétszer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz." (II. Kir. 5:10)

A történet folytatásában hasonló apró ötleteket használtunk, mint eddig. Felül egy téglalap alakú házikó két kis ablakkal, ajtóval látható. Alul Elizeus szolgája egy körből és egy trapézból, amit a gyerekek ragasztottak és színeztek. Naámán mellé állítható a kis kivágott résbe.


,,Akkor megharaguvék Naámán és elment, és így szólt: Íme én azt gondoltam, hogy kijő hozzám, és előállván, segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. 
  Avagy nem jobbak-é Abana és Párpár, Damaskus folyóvizei Izráel minden vizeinél? Avagy nem fürödhetném-é meg azokban, hogy megtisztuljak? Ilyen módon megfordulván, nagy haraggal elment. 
  De hozzá menének az ő szolgái, és szólának néki, mondván: Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna e próféta neked, avagy nem tetted volna-é meg? Mennyivel inkább, a mikor csak azt mondja, hogy fürödj meg és megtisztulsz?" (II. Kir. 5:11-13)

Büszkeség, avagy alázat? Ez itt a kérdés. Naámán szavai két dologról árulkodnak:
1. Megszólalt benne a büszkesége, ami származásából és pozíciójából adódott.
2. Ugyanakkor elég határozott elképzelése volt arról, hogyn fogja őt a próféta meggyógyítani.

Elizeus azonban az Istentől nyert bölcsességgel teljesen háttérbe helyezte magát, és csupán egy szolga által üzent egy egészen egyszerű dolgot, ami mégiscsak rendkívül nehéznek bizonyult, hiszen most volt igazán szükség a hitre, bizalomra.
Engem egészen magával ragadott Naámán szolgáinak a gondolkodása. Bizonyára az Úr erről is gondoskodott, hogy a krízisben ne maradjon magára az, akit Ő meg akar gyógyítani. A hűséges szolgák talán nem is voltak tudatában, milyen nagy dolgot tettek, jutalmul viszont tanúi lehettek a csodának. Isten teljes testi-lelki gyógyulást akart adni Naámánnak, és hitet a szolgáknak is. Hiszem, hogy mindannyiunkat ugyanígy gyógyít, és csak azt adja meg, ami a legfőbb célt szolgálja (az üdvösségünket).


Ezeken a képeken a mérges, majd a megnyugodott Naámán látható az értelmes szolgáival. A szolgák feje előre kivágott körökből készült ragasztással, színezéssel, Naámán feje pedig kinyitható kör, kívül a mérges arccal, belül pedig a nyugodttal.

Eredményes tanulást!
Szeretettel :)


2015. október 15.

Elizeus 16. - Hit és hitetlenség

 ,,Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek."
(Máté 9:23) 

A Naámán gyógyulásáról szóló történet rendszerint igen népszerű mind a gyerekek, mind a felnőttek körében. Gondolom nem akármiért. Mivel ebben a történetben is Elizeus volt a próféta, belekerült a füzetünkbe.
A feldolgozásnál egyszerű kis ötleteket valósítottunk meg..

Elizeuson kívül csak Naámán ,,mozog". Mindenki mást beragasztottunk. Az emberekhez egy-egy trapéz és egy egy kör alakú idomot használtunk, amiket színes papírból kivágtunk. (egyszerre mindig többet.) A színezést a gyerekek végezték. Naámánhoz pedig ugyanazt a sablont használtuk, mint Illéshez, Elizeushoz és a súnemita asszonyhoz. Kivágtuk, és minden lapon készítettünk egy-egy kis bevágást, ahová Naámán állítható.

Íme a történet:
,,És monda ez az ő asszonyának: Vajha az én uram szembe lenne azzal a prófétával, a ki Samariában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából." (II. Kir. 5:3) 

A történet első epizódjánál Naámán felesége és a kis szolgálólány be van ragasztva. Naámán helyét úgy vágtuk ki, hogy a kislányt eltakarja, amikor odaállítjuk. Így a következő részlet is elmesélhető ugyanazon a lapon.

Az epizód központi tanítása az volt, hogy egy kis gyermek is fontos eszköz lehet Isten kezében mások megmentésére, ha hisz és nem fél erről bizonyságot tenni. Még akkor is, ha más társadalmi rétegből származik, mint azok, akiket az Úr általa akar megszólítani.


Egy bekezdés az előkészületről:
A következő képen - gondoltam - bemutatom, hogyan készülünk elő, ha valahová megyünk.
A történethez szükséges darabokat kivágjuk, pár dolgot meg is rajzolunk vagy beírunk. (Gyakran úgy, hogy a gyerekek nem is tudják, mi lesz a történet, de szívesen együttműködnek.:)) Aztán minden egyes lap szélére gémkapoccsal rátűzöm.


A történet folytatása aranymondással:
,, Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges."
(Márk 10:27) 

 ,,Akkor monda Siria királya: Menj el, és ím levelet küldök az Izráel királyának. Elméne azért és vőn magával tíz tálentom ezüstöt és hatezer aranyat, azon felül tíz öltöző ruhát." (II. Kir. 5:5)

Ehhez a részhez csak ragasztó és színes ceruza kellett a helyszínen.
Központi gondolat itt, hogy a hitetlen, vagy más vallású embereket nem ítélhetjük meg, hiszen nem tudhatjuk, mi van a szívükben, vagy Isten hogyan akarja őket megszólítani. Ráadásul gyakran igen becsületes, tisztelettel övezett emberekről van szó, akikre jellemző az őszinte alázat és a nemes dolgok valódi keresése.


 ,,Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami?"
(I. Móz. 18:14)

,,És elvivé a levelet az Izráel királyának, ezt írván: Mikor e levél hozzád érkezik, ímé az én szolgámat, Naámánt azért küldöttem hozzád, hogy őt gyógyítsd meg bélpoklosságából. 

  De a mikor elolvasta az Izráel királya a levelet, megszaggatá az ő ruháit és monda: Isten vagyok-e én, hogy öljek és elevenítsek, hogy ez én hozzám küld, hogy gyógyítsam meg e férfiút az ő bélpoklosságából? Vegyétek eszetekbe és lássátok, hogy csak okot keres ellenem. 
  Mikor pedig meghallotta Elizeus, az Isten embere, hogy az Izráel királya ruháit megszaggatta, külde a királyhoz ilyen izenettel: Miért szaggattad meg a te ruháidat? Hadd jőjjön hozzám, és tudja meg, hogy van próféta Izráelben." (II. Kir. 6:8)


Az Isten népéhez tartozó, vagy magukat annak valló emberek között is előfordul a hitetlenség és a méltatlan cselekedetek. Azonban ne ítéljünk sose a látszatra, nem látunk a másik ember tettei mögé. Aki a szíveket vizsgálja, az Úr, és egyedül Ő ítélhet teljes igazsággal. Ráadásul mi is kapunk figyelmeztetéseket Istentől, amire érdemes odafigyelni.


Folytatjuk a történetet, amint elkészülnek a következő részek.
Addig is érdemes szemezgetni Elizeus történeteit. Igazán értékes tanítások rejlenek bennük.

Békés napot!

2015. október 13.

Elizeus 15. - Húsz kenyér

 ,,Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek." (Máté 6:31-33) 

,,Jöve pedig egy férfi Baál Sálisából, és hoz vala az Isten emberének első zsengék kenyereit, húsz árpakenyeret, és megzsendült gabonafejeket az ő ruhájában; de ő monda: Add a népnek, hadd egyenek. 
  Felele az ő szolgája: Minek adjam ezt száz embernek? Ő pedig monda ismét: Add a népnek, hadd egyenek, mert ezt mondja az Úr: Esznek és még marad is. 
  És ő eleikbe adá, és evének, és még maradt is belőle, az Úrnak beszéde szerint." 
(II. Kir. 4:42-44)

A történethez kellett egy füzetlap, amiből egy kosarat vágtam ki úgy, hogy a lapot nem vettem ki a füzetből, csak kivágtam, így bal oldalon rajta maradt a kosár a spirálon. A kosár oldalait és alját ráragasztottam a következő lapra, aminek a tetejét vágtam ki a kosár tetejének, ami ráhajtható a kosárra.
A színes ceruzás ,,vesszőfonást" a gyerekekre bíztam.


A kosárból levágott felső részt sem szedtem le a spirálról, így arra írhattam az igét.
(A következő kép bal oldalán balra hajtva ez látható.)
A kosár fedelét felnyitva láthatók az árpakenyerek.


A színes papírból kivágott kenyérkéket a kicsik számolták húszig, 
a nagy fiú pedig sorban írta rá a számokat.
Lehet vele gyakorolni: sorba rendezést, összeadást, sorozatok kirakását 20-ig.


Jó móka volt.
Vidám tanulást! :)

2015. október 11.

Elizeus 14. - Halál a fazékban!

,,Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé. " (Zsolt. 37:25)

 ,,Azután visszament Elizeus Gilgálba. Éhség vala pedig akkor az országban, és a próféták fiai ő vele laknak vala. És monda az ő szolgájának: Tedd fel a nagy fazekat, és főzz valami főzeléket a próféták fiainak. 
   Kiméne azért egy a mezőre, hogy paréjt szedjen. És holmi vad indákra találván, tele szedé az ő ruháját azokról sártökkel, és mikor hazament, belevagdalta a fazékba főzeléknek; de nem tudta, hogy mi az? 
  Mikor azután feladták a férfiaknak, hogy egyenek, és ők enni kezdének a főzelékből, felkiáltának és mondának: Halál van a fazékban, Isten embere! És nem bírták megenni. 
  Ő pedig monda: Hozzatok lisztet. És beleveté azt a fazékba, és monda: Add fel immár a népnek, hadd egyenek. És nem volt már semmi rossz a fazékban." 
(II. Kir. 4:38-41)

A történethez előre kivágott elemeket használtunk. Pár színes kör a tanítványok fejének, egy fazék a főzeléknek és egy kisebb edény a lisztnek. Beragasztottuk a fejecskéket, amikre arcokat rajzolhattak a fiúk, aztán a fazekat úgy, hogy felül egy sávban még berakhatók legyenek a zöld levelek. Aztán a középső fiamat megbíztam, hogy készítsen főzeléket. Egy darab zöld papírból tépkedhetett hozzávalót, amiket beragasztott. A nagyobbik gyerek addig arcokat készített. (A kicsi meg nézte.:))


Azután kivágtuk Elizeus helyét.
Miután kiderült, hogy a főzelék mérgező, odament Elizeus, és lisztet kért.


A piros edénykében találtak is a gyerekek, beragasztva.


Végül ráírtuk az igét, hogyan gondoskodik Isten az őt szeretőkről.
Áldott napot! :)

2015. október 8.

A belső szoba - B verzió :D

,,Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván."
(Máté 6:6) 

Egy nap betuszkoltam a fiaimat gyerektanításra. Nagy örömmel, mert végre nem engem kell hallgatniuk, helyette viszont, kedves Timi barátnőm (anyasorstársam) óráját élvezhetik. Ráadásul kicserélhettem gondolataimat felnőtt testvéreimmel. 
Az első meglepetés az volt, hogy a kicsik is végig bent maradtak az órán. A második pedig ez:


,,Jé! Ez az én ötletem!" Igen kreatívan átültetve egy másik témára.
Elkészítésének leírását ITT találhatjátok.
Az Úr imádságának másik verzióját pedig ITT.


Ima a belső szobában. A gyerekek hajtogattak, rajzoltak, mozaikoztak.
Majd ráragasztották az előre kinyomtatott bibliai szakaszt.


Hála az Úrnak, hogy ilyen csodásan működik.
És köszönöm, Timi! :)
Áldott napot!

2015. október 6.

Egy kis lazítás - Játék gumigyűrűkkel

Néha rám fér egy kis lazítás. Amikor először találkoztam ezzel a játékkal a Gyereketetőn, azonnal megtetszett, de nem is sejtettem, hogy a fiúknál mekkora siker lesz!! Amellett, hogy jó szórakozás, jó lehetőség az észrevétlen matektanulásra :), még én is kapok egy kis szabadságot! :)


Aztán rájöttem, hogy gyülekezetben is használható, mert csendes alkotó játék.
Nem csörög, nem zörög, ha a gumigyűrű lepotyog, akkor sincs hangja (max. aki összeszedi, az hangos. :))
Amikor el akartam készíteni, örömmel vettem, hogy a családi műhelyben minden kéznél volt: levágott fadarabok (amiket csak egy kicsit csiszolni kellett a kéznél lévő smirglivel) és gömbölyített fejű kis szegek. Egy útba eső áruházban pedig vettem hozzá befőttes gumigyűrűt. (Ezek sokkal tovább bírják, mint a gyerekeknek készítette készletek - legalábbis amivel nekem volt dolgom.)

Mindhárom fiúnak készítettem egy 5x4-es játékot. 
Kirakhatók szimmetrikus formák, képek, betűk, számok. 


Lehet vele mennyiségeket csoportosítani (pl. alul a képen 8+8+4 vagy 8+12).


Szorzótábla 20-ig (egy kis papírcsíkkal kiegészítve).


És még ki tudja, mennyi felfedezésünk lesz. 
Arról nem is beszélve, hogy később elkészíthetjük a 10x10-es változatát is.
Remélem, másnak is kellemes időtöltés (és még olcsó is, ha az ember maga készíti el).

Jó játékot!2015. október 4.

Elizeus 13. - Barátság

,,Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére."
(Példabeszédek 17:17) 

Nagyon szép ez az ige, és igazán bölcs is. Aki igazán szeret, nem hagy magamra a bajban, de az én szeretetem mércéje is, hogyan viszonyulok barátaim, testvéreim nyomorúságához. Persze ez a történet is sok egyéb tanulsággal jár, és nem a barátság a fő témája, hiszen Elizeust Isten embereként tisztelték. Mi most csak ezt emeltük ki. Lehet beszélgetni még pl. az egymás iránti tiszteletről, a bizalomról, a segítségkérésről, a krízishelyzetek feldolgozásáról, a tapintatról, a vigasztalásról, és ezek szerepéről egy baráti viszonyban.
A történetet így követi a feldolgozásunk:
18. De mikor megnőtt a gyermek, történt, hogy egy napon kiment az ő atyjához, az aratókhoz, 
  19. És monda az ő atyjának: Jaj fejem, jaj fejem! És monda az ő atyja a szolgának: Vidd el őt az anyjához. 
  20. Ki mikor felvette őt, vivé az ő anyjához, és az az ölében tartá délig, és akkor meghalt. 
  21. És felméne az asszony, és az Isten emberének ágyára tevé őt, és az ajtót bezárván kijöve onnét. 
  22. És előhívatá az ő férjét és monda: Kérlek, küldj ide nékem egyet a szolgák közül és egy szamarat, hadd menjek el hamar az Isten emberéhez, és mindjárt megjövök. 
  23. És az monda: Miért mégy ő hozzá, ma nincs sem újhold, sem szombat? Felele az: Csak hagyd rám! 
  24. És megnyergelé a szamarat, és monda a szolgának: Hajtsd és siess, ne késlelj engem a menésben, hanem ha mondándom néked. 
(II. KIr. 4)

A történethez nem kellett más, mint egy téglalap barna papírból az ágyhoz, két ovális forma és négy csík szürkéből, valamint a szereplők az alábbi képen. (A babára már nincs szükség.)


A füzetbe a két végén és az alján egy-egy csíkban ragasztottuk be az ágyat, hogy a ,,halott fiú" belefektethető legyen (háttal). A szamarat pedig 6 db egyszerű formából ragasztva készíthették el a gyerekek. A fülét, farkát, sörényét rárajzolták. Már csak két nyílást kellett vágni a szereplőknek.


32. És bement Elizeus a házba, és ímé a gyermek ott feküdt halva az ő ágyán. 
  33. És bement, és bezárta az ajtót magára és a gyermekre, és könyörgött az Úrnak. 
  34. És az ágyra felhágván, a gyermekre feküdt, és az ő száját a gyermek szájára tevé, szemeit szemeire, kezeit kezeire, és ráborult, és megmelegedék a gyermek teste. 
  35. Azután felállott, és egyszer alá és fel járt a házban, majd újra felment és reáborult. Akkor a gyermek prüsszente vagy hétszer, és felnyitá szemeit a gyermek. 
  36. Ő pedig szólítá Géházit, és monda: Hívd ide a Súnemitát. És oda hívá azt. És mikor oda ment, monda: Vedd a te fiadat. 
  37. Ki mikor bement, lábához esék, és leborula a földre, és az ő fiát fogván, kiméne.
(II. KIr. 4) 

A többi már csak a szereplők cserélgetése. (A Géháziról szóló részt is el szoktam mesélni, de azt nem készítettük el külön..)


Kellemes és hasznos időtöltést!