,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. október 15.

Elizeus 16. - Hit és hitetlenség

 ,,Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek."
(Máté 9:23) 

A Naámán gyógyulásáról szóló történet rendszerint igen népszerű mind a gyerekek, mind a felnőttek körében. Gondolom nem akármiért. Mivel ebben a történetben is Elizeus volt a próféta, belekerült a füzetünkbe.
A feldolgozásnál egyszerű kis ötleteket valósítottunk meg..

Elizeuson kívül csak Naámán ,,mozog". Mindenki mást beragasztottunk. Az emberekhez egy-egy trapéz és egy egy kör alakú idomot használtunk, amiket színes papírból kivágtunk. (egyszerre mindig többet.) A színezést a gyerekek végezték. Naámánhoz pedig ugyanazt a sablont használtuk, mint Illéshez, Elizeushoz és a súnemita asszonyhoz. Kivágtuk, és minden lapon készítettünk egy-egy kis bevágást, ahová Naámán állítható.

Íme a történet:
,,És monda ez az ő asszonyának: Vajha az én uram szembe lenne azzal a prófétával, a ki Samariában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából." (II. Kir. 5:3) 

A történet első epizódjánál Naámán felesége és a kis szolgálólány be van ragasztva. Naámán helyét úgy vágtuk ki, hogy a kislányt eltakarja, amikor odaállítjuk. Így a következő részlet is elmesélhető ugyanazon a lapon.

Az epizód központi tanítása az volt, hogy egy kis gyermek is fontos eszköz lehet Isten kezében mások megmentésére, ha hisz és nem fél erről bizonyságot tenni. Még akkor is, ha más társadalmi rétegből származik, mint azok, akiket az Úr általa akar megszólítani.


Egy bekezdés az előkészületről:
A következő képen - gondoltam - bemutatom, hogyan készülünk elő, ha valahová megyünk.
A történethez szükséges darabokat kivágjuk, pár dolgot meg is rajzolunk vagy beírunk. (Gyakran úgy, hogy a gyerekek nem is tudják, mi lesz a történet, de szívesen együttműködnek.:)) Aztán minden egyes lap szélére gémkapoccsal rátűzöm.


A történet folytatása aranymondással:
,, Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges."
(Márk 10:27) 

 ,,Akkor monda Siria királya: Menj el, és ím levelet küldök az Izráel királyának. Elméne azért és vőn magával tíz tálentom ezüstöt és hatezer aranyat, azon felül tíz öltöző ruhát." (II. Kir. 5:5)

Ehhez a részhez csak ragasztó és színes ceruza kellett a helyszínen.
Központi gondolat itt, hogy a hitetlen, vagy más vallású embereket nem ítélhetjük meg, hiszen nem tudhatjuk, mi van a szívükben, vagy Isten hogyan akarja őket megszólítani. Ráadásul gyakran igen becsületes, tisztelettel övezett emberekről van szó, akikre jellemző az őszinte alázat és a nemes dolgok valódi keresése.


 ,,Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami?"
(I. Móz. 18:14)

,,És elvivé a levelet az Izráel királyának, ezt írván: Mikor e levél hozzád érkezik, ímé az én szolgámat, Naámánt azért küldöttem hozzád, hogy őt gyógyítsd meg bélpoklosságából. 

  De a mikor elolvasta az Izráel királya a levelet, megszaggatá az ő ruháit és monda: Isten vagyok-e én, hogy öljek és elevenítsek, hogy ez én hozzám küld, hogy gyógyítsam meg e férfiút az ő bélpoklosságából? Vegyétek eszetekbe és lássátok, hogy csak okot keres ellenem. 
  Mikor pedig meghallotta Elizeus, az Isten embere, hogy az Izráel királya ruháit megszaggatta, külde a királyhoz ilyen izenettel: Miért szaggattad meg a te ruháidat? Hadd jőjjön hozzám, és tudja meg, hogy van próféta Izráelben." (II. Kir. 6:8)


Az Isten népéhez tartozó, vagy magukat annak valló emberek között is előfordul a hitetlenség és a méltatlan cselekedetek. Azonban ne ítéljünk sose a látszatra, nem látunk a másik ember tettei mögé. Aki a szíveket vizsgálja, az Úr, és egyedül Ő ítélhet teljes igazsággal. Ráadásul mi is kapunk figyelmeztetéseket Istentől, amire érdemes odafigyelni.


Folytatjuk a történetet, amint elkészülnek a következő részek.
Addig is érdemes szemezgetni Elizeus történeteit. Igazán értékes tanítások rejlenek bennük.

Békés napot!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése