,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. április 1.

A Gecsemáné kertben

,,Akkor elméne Jézus velök egy helyre, a melyet Gecsemánénak hívtak, "

A kártya egy papírcsíkból készült (jobbról is balról is behajtva). Két oldalt a fák formára vannak vágva. 
A gyerekek kiszínezték. A többi színezése még hátra van.. 


,,és monda a tanítványoknak: Üljetek le itt, míg elmegyek és amott imádkozom." 

A fákat kihajtva 8 szomorú fejecske jelzi a hátrahagyott tanítványokat. (Júdás már nincs itt.)


,,És maga mellé vévén Pétert és Zebedeusnak két fiát, kezde szomorkodni és gyötrődni. 
 Ekkor monda nékik: Felette igen szomorú az én lelkem mind halálig! maradjatok itt és vigyázzatok én velem." 

Jézus gyötrődése is egy három részre hajtott papírcsíkon jelenik meg.
(Itt teljesen be van hajtva.)


,,És egy kissé előre menve, arczra borula, könyörögvén és mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te." 

Az első kihajtás után az ige olvasható. 


,,Akkor méne a tanítványokhoz és aluva találá őket, és monda Péternek: Így nem birtatok vigyázni velem egy óráig sem!? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen."

A második kihajtás után színezhető számok. (Jézus háromszor ment vissza imádkozni.)


 ,,Ismét elméne másodszor is, és könyörge, mondván: Atyám! ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. És mikor visszatér vala, ismét aluva találá őket; mert megnehezedtek vala az ő szemeik. És ott hagyva őket, ismét elméne és imádkozék harmadszor, ugyanazon beszéddel szólván." 

 ,,És angyal jelenék meg néki mennyből, erősítvén őt. És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék; és az ő verítéke olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak." 

A bal oldali fára hátulró egy félbehajtott angyalábrát ragasztottunk, 
így akkor nyitjuk ki, amikor a történet odaér.


,,Ekkor méne az ő tanítványaihoz, és monda nékik: Aludjatok immár és nyugodjatok. Ímé, elközelgett az óra, és az embernek Fia a bűnösök kezébe adatik. 
 Keljetek fel, menjünk! Ímé elközelgett, a ki engem elárul."

(Máté 26:36-46, Lukács 22:43-44) 

Az Úr áldását kívánom a történet elmélyítéséhez!
(Holnap folytatjuk!)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése